فریادسکوت

اقیانوسی خواهم شدسیاه وغم انگیزاماتو طعم بودنت رادرمن جابگذار!

خانه ات زیباست

خانه ات زیباست نقش هایت همه سحرانگیزاست پرده هایت همه ازجنس حریر خانه امابی عشق،جای خندیدن نیست جای ماندن هم نیست بایدازکوجه گذشت به خیابان پیوست وتکاپوی کنان عشق رابرلب جوی و گذرعمرو خیابان جویید عشق بی همهمه دربطن تحرک جاریست
[ پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 12:57 ] [ سهیل و کمیل ] [ ]